Statut SKNMStatut

Studenckiego Koła Naukowego Mediewistów

Uniwersytetu Łódzkiego

1. Studenckie Koło Naukowe Mediewistów Uniwersytetu Łódzkiego, dalej określane
mianem "Koło" lub "SKNM UŁ", jest stowarzyszeniem studenckim działającym pod
merytoryczną opieką nauczycieli akademickich Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

2. SKNM UŁ działa na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym", statutu
Uniwersytetu Łódzkiego, oraz niniejszego statutu.

3. Siedzibą Koła jest Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy A. Kamińskiego 27a w
Łodzi.

4. Celem działalności Koła jest rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie historii
średniowiecza w stałym związku z naukami pomocniczymi takimi jak, jak heraldyka,
sfragistyka, czy dyplomatyka. Celem jest również działalność wydawnicza.

5. Znakiem SKNM UŁ jest czarno-białe logo, okolone napisem: "Studenckie Koło Naukowe
Mediewistów UŁ". W środkowej części od góry znajduje się logo Uniwersytetu Łódzkiego,
na dole natomiast zamknięta księga z literami "ih". Oba elementy przedzielone są
dewizą "iuventus et scientia".

Koło może współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, o zbliżonych
celach działania.

7. Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Łódzkiego, który:

a. zgłosi chęć wstąpienia do Koła,
b. będzie brał czynny udział w pracach Koła,
c. będzie regularnie opłacał składki,
d. uwzględnia się również członkostwo honorowe. Członek honorowy
pozbawiony jest biernego i czynnego prawa wyborczego, może jednak brać
udział w posiedzeniach Koła. Członkostwo honorowe nadaje się poprzez
zatwierdzenie kandydatury wysuniętej przez Zarząd, w głosowaniu jawnym
odbytym na jednym z zebrań koła.

a. czynnego i biernego prawa wyborczego,
b. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Koła,
c. składać wnioski w sprawach działalności Koła.

Prawo członkostwa wygasa w wypadku:

a. dobrowolnego wystąpienia,
b. wykluczenia z powodu nie wypełniania statutowych obowiązków czego dokonuje Zarząd.

a. Walne Zgromadzenie
b. Zarząd Koła

11. Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich członków Koła i zwoływane jest przez Zarząd, Koła co najmniej dwa razy w roku. W wyjątkowych sytuacjach może być zwoływane na wniosek 1/3 członków Koła.

12. Walnemu Zgromadzeniu przysługują następujące uprawnienia:

podejmowanie uchwał bezwzględną większością głosów,
ustalanie wysokości semestralnej składki, bądź jej zmiana,
dysponowanie funduszami Koła,
wybór i odwoływanie członków Zarządu Koła,
dokonywanie zmian w statucie Koła.

13. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w obecności co najmniej 50% członków Koła. W razie braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, w którym nie jest wymagana liczba 50% członków.

14. Zarząd Koła składa się z trzech członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i
Skarbnika z obowiązkami sekretarza.

15. Członkowie Zarządu wybierani są spośród studentów należących do Koła, w głosowaniu
tajnym.

17. Każdy członek Zarządu może ubiegać się o reelekcję bezpośrednio po roku sprawowania
funkcji.

18. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje wszystkim członkom Koła.

19. Zarząd zobowiązany jest do zorganizowania nowych wyborów w terminie trzech tygodni
przed upływem kadencji.

20. Zarząd zbiera się na wniosek jednego z jego członków, nie rzadziej jednak niż raz w
miesiącu.

21. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

22. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a. prowadzenie i koordynowanie prac Koła,
b. dysponowanie funduszami Koła zgodnie z decyzjami podjętymi przez Walne
Zgromadzenie,
c. występowanie w imieniu Koła do władz uniwersyteckich,
d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

23. Do kompetencji Przewodniczącego Koła należy:

a. zwoływanie posiedzeń Zarządu i prowadzenie jego obrad,
b. przewodniczenie obradom Walnego Zgromadzenia,
c. koordynowanie prac Zarządu.

24. Jeżeli Przewodniczący Koła nie może, tymczasowo, wypełniać obowiązków przewidzianych
w statucie, po podaniu powodu, obowiązki wyżej wymienione przechodzą na Zastępcę
Przewodniczącego, lub w sytuacjach wyjątkowych, na Skarbnika.

25. Zastępca Przewodniczącego wspiera działalność Przewodniczącego w jego statutowej
działalności i zastępuje go podczas jego nieobecności.

26. Prowadzenie kancelarii Koła powierza się Skarbnikowi, który to na mocy niniejszego statutu
otrzymuje również kompetencje sekretarza. Do jego obowiązków kancelaryjnych należy
zwłaszcza sporządzanie protokołów Walnych Zgromadzeń, zebrań członków i posiedzeń
Zarządu, prowadzenie korespondencji Koła i zbieranie składek członkowskich w wysokości
uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Do jego obowiązków należy również przedstawienie
sprawozdania finansowego Koła na Walnym Zgromadzeniu Koła.

27. SKNM UŁ jest finansowane:
a. ze składek członkowskich oraz otrzymywanych dotacji,
b. z innych źródeł, np. darowizn, dofinansowania, etc.

28. Wszelkie zmiany w statucie, jak również rozwiązanie Koła muszą być podjęte uchwałą
Walnego Zgromadzenia, w liczbie członków co najmniej 50% + 1 (przy frekwencji członków
nie mniejszej niż 2/3 ogólnego stanu osobowego) lub uzasadnioną decyzją Rektora UŁ.

29. O rozwiązaniu Koła w przypadku zawieszenia jego działalności na okres dłuższy niż pół
roku lub zmianie statutu Zarząd bądź opiekun naukowy poinformuje odpowiednie władze
wydziałowe oraz jest zobowiązany w terminie 7 dni poinformować pisemnie władze UŁ.

30. O majątku koła pozostałym w wyniku rozwiązania tegoż, decyduje Walne Zgromadzenie.

31. O wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie, decyduje Zarząd Koła, oraz
Opiekun Koła.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz